Klachten

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Extra informatie
U kunt ook kijken op www.allesoverhetgebit.nl of uw vraag daar beantwoord kan worden. Of win telefonisch advies in bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) op telefoonnummer 0900 202 5012.

Klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u kosteloos gebruik van maken van de KNMT klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) aan iedere zorgverlener stelt. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.

Geschillencommissie
Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.

Kijk voor meer informatie op www.knmt.nl